There are no translations available.

 

 

         ผศ.ดร.สุทินเวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่าการสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานที่มีต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ในประเด็นต่างๆ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2563 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 16 ปีขึ้นไป จำนวน 1,167 ราย ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด โดยผลสำรวจเป็นดังนี้

 

 อ่านต่อที่นี่