ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  40002

โทรศัพท์ 0-4320-2566

โทรสาร 0-4320-2567

email : ecber.kku@gmail.com

ติดต่อเรา

Type the characters you see in the picture below