หลักการและเหตุผลในการจัดตั้งศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน

        ปัจจุบันการขยายตัวของเศรษฐกิจเมืองสู่ภูมิภาคเริ่มมีมากขึ้นจากเดิมการจุกตัวของเมืองอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลการขยายตัวนี้เกิดจากทั้งนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการปกครองตนเองเพิ่มขึ้นและยังจัดให้มีการใช้ข้อได้เปรียบของแต่ละท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจนอกจากการกระจายตัวของเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคก็ยังเกิดจากสาเหตุอื่นๆเช่นการขยายตัวโดยธรรมชาติของธุรกิจที่เข้ามาตั้งในภูมิภาคเพื่อแสวงหาตลาดใหม่หรือเพื่อสร้างข้อได้เปรียบของการตั้งอยู่ใกล้ปัจจัยการผลิตเหตุเหล่า นี้ทำให้เกิดการกระจายตัวของภาคธุรกิจสู่ภูมิภาคมากขึ้นเมื่อมีการกระจายตัวย่อมเกิดการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้นเป็นเหตุให้นักธุรกิจท้องถิ่นต้องการพัฒนาความรู้ใหม่ทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์เพื่อให้ธุรกิจของตนอยู่รอดการตัดสินใจบนฐานของความเข้าใจสภาพแวดล้อมที่ตนแข่ง ขันอยู่ย่อมทำให้ธุรกิจนั้นๆมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จมากขึ้นข้อมูลธุรกิจที่ชัดเจนจึงเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจนอกจากนี้การกระจายอำนาจการปกครองลงสู่ภูมิภาคก็ทำให้ภาครัฐเองมีความต้องการข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น

 

อย่างไรก็ตาม การสร้างแหล่งข้อมูลเป็นของตนเอง หรือ การเสาะแสวงหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือนั้นย่อมมีต้นทุนที่สูงสำหรับ หน่วยงานหนึ่งๆและโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมคณะวิทยาการจัดการได้เล็งเห็นความสำคัญของเป็นกลไก ในการพัฒนาท้องถิ่นอีสานจึงริเริ่มการดำเนินงานโครงการนี้ขึ้น การที่มหาวิทยาลัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีความ ได้เปรียบทางด้านการเข้าถึงข้อมูล และการเข้าใจสภาพความเป็น จริงในภูมิภาค นอกจากการเป็นศูนย์ข้อมูลธุรกิจและอุตสาหกรรม แล้ว ยังเป็นการพัฒนาบุคคลากรของคณะให้มีความสามารถวิจัย ในเชิงลึกโดยมุ่งเน้นองค์ความรู้ในการพัฒนาภูมิภาคเป็นสำคัญ และยังนำมาซึ่งความมือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในฐานะศูนย์ กลางขององค์ความรู้ในด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์อีกด้วย

 

 


  • วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นศูนย์วิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. เป็นแหล่งข้อมูลธุรกิจและอุตสาหกรรม

3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมสู่ชุมชน ประเทศชาติ และ นานาชาติ

4. เพื่อผลิตผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาธุรกิจในภูมิภาค

5. เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรในด้านต่างๆรวมถึงผู้เชี่ยวชาญในภาค ธุรกิจและอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาและหน่วยงานวิจัยของประเทศ

  • วิสัยทัศน์

สร้างองค์ความรู้ทางใหม่ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจเพื่อพัฒนาสังคมอีสาน

  • พันธกิจ

เป็นแหล่งรวมข้อมูลและผลิตงานวิจัยชั้นนำด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และ อุตสาหกรรมของประเทศ

  • โครงสร้างองค์กร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเฉพาะทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม อยู่ภายใต้การ บริหารงานของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีโครงสร้างองค์กรดังแผนภาพ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้

          คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ แต่งตั้งโดยอธิการบดี โดยคำแนะนำของ คณบดี มีวาระ 3 ปีและอาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้ ซึ่งประกอบด้วย

1. คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธาน

2. ตัวแทนอุตสาหกรรม กรรมการ

3. ตัวแทนนักธุรกิจ กรรมการ

4. ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจัย จำนวน 1 คน กรรมการ

5. ผู้อำนวยการ กรรมการ

6. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กรรมการ

7. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ เลขานุการ